1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje METALINIAI.LT taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi METALINIAI.LT internetine parduotuve (toliau „Internetinė parduotuvė“) sąlygas ir tvarką ir yra taikomos Pirkėjui užsakant ir perkant Internetinėje parduotuvėje pardavėjo UAB „Dotekas “ (toliau „Pardavėjas“) siūlomas prekes.
1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:
– veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
– juridiniai asmenys.
Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.
1.4. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas dėl to neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas.
1.5. Pardavėjas turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių, priklausomai nuo Internetinės parduotuvės sistemos techninių galimybių.
1.6. Pirkėjui naudojantis Internetine parduotuve pažeidžiant šias Taisykle ar kitaip bandant pakenkti Internetinės parduotuvės darbui, Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetinės parduotuvės paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją.
1.7. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais ir gauna Pardavėjo patvirtinimą elektroniniu paštu, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas, o apmokėjimas gautas. Pirkėjo pateiktas prekių užsakymas kartu su šiomis Taisyklėmis tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
2.2. Pirkėjas gali pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, jis privalo neužsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjui užsakant prekes Internetinėje parduotuvėje yra laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Užsiregistravus Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti, sisteminti, ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia naudodamasis Internetine parduotuve. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimu, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus, todėl nepateikus asmens duomenų ar nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalima sudaryti ir vykdyti sutarties.
3.2. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo“ nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.
3.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.
3.4. Registracijos anketoje Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
3.5. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie Internetinės parduotuvės. Asmens duomenims tapus nebereikalingiems jų tvarkymo tikslams ar pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, jie bus saugiai sunaikinami.
3.6. Pirkėjas turi teisę, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis, gauti informaciją, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar šių Taisyklių.

4. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

4.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų užsakymo dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
4.2. Pirkėjas už užsakytas prekes turi sumokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
4.3. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.
4.4. Pirkėjas Internetinės parduotuvės skiltyje „Pirkimo istorija“ mato ir gali atsispausdinti Išankstinęs sąskaitas visų jo pirktų pirkinių.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų teritorijose. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota siuntų tarnyba (kurjeris).
5.2. Pirkėjas už prekių pristatymo paslaugą moka mokestį, nurodytą Internetinės parduotuvės puslapyje, kuris galioja prekių užsakymo pateikimo momentu.
5.3. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Pirkėjo užsakymas bus visa apimtimi įvykdytas. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytos prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, jeigu Pardavėjo sandėliuose nėra užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio.
5.4. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
5.5. Užsakytas prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiimti pats Pirkėjas negalės, užsakyme jis turi nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę. Pirkėjo ar gavėjo neradus užsakyme nurodytu adresu, Pardvėjas įgyja teisę prekes išduoti bet kuriam kitam užsakyme nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti bet kokių pretenzijų, kad prekės buvo pristatytos netinkamam asmeniui.
5.6. Jei Pardavėjas negali pristatyti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pakartotinai nesiunčia prekių Pirkėjui, o grąžina Pirkėjui pinigus už prekes atskaičius pristatymo mokestį. Jeigu Pirkėjas papildomai sumoka už prekės pristatymą, Pardavėjas pakartotinai išsiunčia prekes Pirkėjui. Jeigu šiame punkte aptartu atveju Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
5.7. Pirkėjas formuodamas užsakymą turi galimybę pasirinkti prekės pristatymo laiką. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo pasirinkto laiko ribose. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.8. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
5.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu kurjeriu patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti Pardavėjui skirtame siuntos perdavimo-priėmimo dokumento egzemplioriuje, priešingu atveju, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

6. PREKIŲ PAKEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

6.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šiais atvejais prekių transportavimo išlaidas padengiame mes.
6.2 Tinkamos kokybės prekės įstatymų numatytais atvejais taip pat gali būti grąžinamos pirkėjui kreipiantis į pardavėją per 14 dienų nuo produktų pardavimo dienos. Grąžinant tinkamos kokybės prekę transportavimo išlaidas padengia pirkėjas. Grąžinant tinkamos kokybės prekę pastaroji turi atitikti šias sąlygas:

  • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

6.3. Grąžinant ar keičiant Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
6.4. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
6.5. Norėdami grąžinti tiek tinkamos, tiek netinkamos kokybės prekę kreipkitės į mus el. paštu info@dotekas.eu (nurodydami užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) arba telefonu +370 777 9101.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
7.3. Kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
7.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
7.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.